Heavy Metal:10, 37x24

Heavy Metal:10, 37x24"

Heavy Metal:52, 23X49

Heavy Metal:52, 23X49"

Heavy Metal:Red, 33x23

Heavy Metal:Red, 33x23"

Heavy Metal 53, 25x39 1/2

Heavy Metal 53, 25x39 1/2"

Heavy Metal:834, 48x50

Heavy Metal:834, 48x50"

Shrine IV, 24x17.5

Shrine IV, 24x17.5"