Heavy Metal:53, 25x39.5

Heavy Metal:53, 25x39.5"

Heavy Metal:10, 37x24

Heavy Metal:10, 37x24"

Heavy Metal:52, 23X49

Heavy Metal:52, 23X49"

Heavy Metal:834, 48x50

Heavy Metal:834, 48x50"

Heavy Metal:Red, 33x23

Heavy Metal:Red, 33x23"

Shrine IV, 24x17.5

Shrine IV, 24x17.5"